Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

Training The Blended Learning and eLearning Trainer

 mar-meeting05f2

 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και αναπτύσσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, μεικτής και εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και να εργαστούν ως εκπαιδευτές εξ αποστάσεως μάθησης σε δομές τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να συνδυάζουν σύνθετες, αλληλεπιδραστικές τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης από απόσταση, καθώς και να αναπτύσσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των εκπαιδευομένων.

>> Αίτηση Συμμετοχής

 

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις τεχνολογίες μάθησης και να αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του Ασύγχρονου & Σύγχρονου eLearning, καθώς και της Μικτής Μάθησης (Blended Learning)
 • Διενεργούν πρακτικά την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών στο eLearning, εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές
 • Θέτουν τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς στόχους (Επίπεδα Γνώσεων, Δεξιοτήτων, Συμπεριφοράς) και να προσαρμόζουν ανάλογα τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (eLearning, Blended Learning)
 • Χρησιμοποιούν με άνεση πλατφόρμες Ασύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης
 • Σχεδιάζουν προγράμματα με επιλογή τεχνικών εκπαίδευσης ή και με συνδυασμούς ανάλογα με τη μέθοδο (eLearning, Blended Learning)
 • Σχεδιάζουν και να δημιουργούν βασικό και διαδραστικό ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
 • Χρησιμοποιούν με άνεση πλατφόρμες Σύγχρονης Ηλεκτρονικής Μάθησης για τη διενέργεια Webinars ή/και Web conferencing
 • Εφαρμόζουν πρακτικούς τρόπους αυτο-αξιολόγησης, αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, αλλά και αξιολόγησης του αποτελέσματος της εκπαίδευσης

 

 

Μέθοδος Εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 150 ώρες σε 12 εβδομάδες και εφαρμόζει μεθοδολογία μεικτής εξ αποστάσεως μάθησης συνδυάζοντας τόσο σύγχρονη όσο και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ως εξής:

 • 10 εβδομαδιαία τρίωρα εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης web conferencing (σύνολο: 30 ώρες)
  Τα εργαστήρια σύγχρονης τηλεκπαίδευσης λαμβάνουν χώρα μία φορά κάθε εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και βιντεοσκοπούνται (το βίντεο είναι διαθέσιμο αμέσως μετά την λήξη κάθε συνάντησης).
 • Παράλληλη μελέτη, εκπόνηση ασκήσεων, εργασιών και εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (σύνολο: 120 ώρες)

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετέχουν

 • κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και υποψήφιοι διδάκτορες
 • κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος
 • επαγγελματίες εκπαιδευτές

 

Πρόγραμμα Σπουδών

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία Μεικτής Μάθησης (Blended Learning) και Τηλεκπαίδευσης (eLearning)

 • Τι είναι εξ αποστάσεως μάθηση, ηλεκτρονική μάθηση / τηλεκπαίδευση (ασύγχρονη, σύγχρονη και κοινωνική), τι είναι μεικτή μάθηση
 • Παραδείγματα και διεθνείς καλές πρακτικές
 • Μεθοδολογία ADDIE: Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη υλικού, Υλοποίηση, Αξιολόγηση

Ενότητα 2: Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών

 • Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Εκπαιδευτικών Αναγκών και προσαρμογή στις απαιτήσεις
 • Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών μέσω τεχνολογίας

Ενότητα 3: Σχεδιασμός της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 • Αρχές και δυνατότητες της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη μάθηση (Technology Enhanced Learning)
 • Πώς σχεδιάζουμε για τη Μεικτή Μάθηση (Blended Learning)

Ενότητα 4: Σχεδιασμός και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για Προγράμματα Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης

 • Απλό εκπαιδευτικό υλικό με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικό υλικό με τη μορφή των μαθησιακών αντικειμένων (SCORM)
 • Το εκπαιδευτικό υλικό στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση (μορφή υλικού, παραδείγματα καλών πρακτικών)

Ενότητα 5: Υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος – Τεχνική εκπαίδευση στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης

 • Πρακτική Εξοικείωση με την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Η λογική και ο τρόπος χρήσης της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Βασικές λειτουργίες όλων των πλατφορμών eLearning
  • Βασικά εργαλεία δημιουργίας πόρων (resources)
  • Βασικά εργαλεία δημιουργίας Δραστηριοτήτων
 • Πρακτική Εξοικείωση με τη Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση
  • Οι δυνατότητες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευόμενου
  • Το web conference με το ρόλο του εκπαιδευτή

Ενότητα 6: Η αξιολόγηση στην τηλεκπαίδευση

 • Επίπεδα Αξιολόγησης και τεχνικές
 • Αξιολόγηση δραστηριοτήτων κατάρτισης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων
 • Δημιουργία Τεστ Γνώσεων

 

Ενότητα 7: Νέες τάσεις στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Κοινωνική Μάθηση
 • Παιχνιδοποίηση (Gamification)
 • Ανεστραμμένη Τάξη (Flipped Classroom)
 • 3D Εικονικοί Κόσμοι

 

Πιστοποίηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς ολοκλήρωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ.

Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς την επιμόρφωση και το επιθυμούν, να πιστοποιηθούν, μέσω εξετάσεων από τον NCFE (www.ncfe.org.uk), επίσημου φορέα πιστοποίησης της Μεγάλης Βρετανίας, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένο ανά τον κόσμο δίκτυο, και να αποκτήσουν την επαγγελματική πιστοποίηση (OCF Level 7) “Postgraduate Diploma in e-Learning and Blended Learning”. Η εξέταση γίνεται με την υποβολή ατομικών εργασιών και τη συμμετοχή σε ένα online test.

Το κόστος της πιστοποίησης δεν περιλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής στο προτεινόμενο πρόγραμμα, αλλά σε συνεργασία με τον NCFE θα υπάρχει προνομιακή τιμολόγηση στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

 

Όροι Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης, το ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος.

 

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στη δράση είναι 400 και καταβάλλεται -μετά την έγκριση της αίτησης συμμετοχής- εφ’ άπαξ κατά την έναρξη της δράσης ή σε δύο δόσεις πριν από την 1η και την 6η εβδομάδα.

Το παράβολο εξέτασης για την προαιρετική πιστοποίηση NCFE είναι 250

 

Τρόποι Καταβολής Κόστους Συμμετοχής

Η καταβολή του εκάστοτε ποσού γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός Ε527, το επίθετο και το όνομά σας.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232

 

Σημείωση: Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα.

 

Ολοκλήρωση Εγγραφής – Αποστολή Στοιχείων

Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης.

 

Αίτηση Συμμετοχής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής. Για κάθε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.