Οδηγός Σπουδών Προγράμματος ΚΕΘΕΠ

Τo Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 1. εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μόνιμους ή αναπληρωτές, της Προσχολικής, Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης
 2. απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι προτίθενται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ή είναι ήδη αδιόριστοι εκπαιδευτικοί ή θα ήθελαν να απασχοληθούν σε δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας και μη κυβερνητικές οργανώσεις που ασχολούνται με τους πρόσφυγες.
 3. στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης

Οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό, αφού το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Σκοπός 

Σκοπός του Προγράμματος «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων» (ΚΕΘΕΠ) είναι η εξειδίκευση διδακτικού προσωπικού, το οποίο επιθυμεί να εργαστεί με πρόσφυγες, προκειμένου να είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

 

Προσδοκόμενα αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα ΚΕΘΕΠ προσεγγίζει το θέμα της εκπαίδευσης των προσφύγων μέσα από την παιδαγωγική, διδακτική, ψυχολογική και κοινωνιολογική διάστασή της. Ο επιμορφούμενος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, αναμένεται να είναι σε θέση:

 • να αντιλαμβάνεται την εθνοτική, θρησκευτική, γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία των προσφυγικών πληθυσμών,
 • να ιεραρχεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους
 • να θέτει σε λειτουργία τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία και καινοτομίες για την εκπαίδευσή τους
 • να προσεγγίζει μεθοδολογικά σωστά την διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • να παρέχει υπηρεσίες στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των προσφύγων μαθητών και των οικογενειών τους

 

Διάρκεια:

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι δώδεκα (12) εβδομάδες από την έναρξή του, συνολικά 280 ώρες. Στη διάρκεια της υλοποίησής του οργανώνονται οκτώ τριήμερα εξ αποστάσεως σεμινάρια – webinars (ένα για κάθε θεματική) και ένα τελικό εξ αποστάσεως σεμινάριο για την παρουσίαση των τελικών εργασιών.

 

Kόστος: 350 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση ανέρχεται στο ποσό των 200 € και καταβάλλεται με την εγγραφή στο Πρόγραμμα. Η δεύτερη δόση των 150 € καταβάλλεται στο μέσο του προγράμματος.

Η κατάθεση της συμβολής στο κόστος γίνεται στο λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αρ. Λογαριασμού 22954000232 (IBAN GR60 0110 2290 0000 2295 4000 232)

ενώ απαραίτητη είναι η αναγραφή του ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΥ του/της συμμετέχοντα/ουσας και του κωδικού E716 στο πεδίο σχόλια του καταθετήριου.  Τυχόν έξοδα διατραπεζικών συναλλαγών βαρύνουν τον/την συμμέχοντα/ουσα. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής. Οι εγγραφές είναι ανοικτές καθ’όλη τη διάρκεια του έτους.

Λεπτομερείς πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναγράφονται στο πλήρη οδηγό σπουδών.

 

Μεθοδολογία διεξαγωγής του Προγράμματος

Η διδασκαλία στηρίζεται σε ένα υβριδικό μοντέλο, αφενός σύγχρονης και αφετέρου ασύγχρονης, εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε ΘΕ οργανώνονται τρία εξ αποστάσεως σεμινάρια – webinars, τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή (10 ώρες συνολικά).  Οι υπόλοιπες 15 ώρες καλύπτονται με ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο καταρτιζόμενος μελετά το αναρτημένο στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, άρθρα, παρουσιάσεις κλπ.), την ευθύνη του οποίου έχει ο συντονιστής κάθε θεματικής. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επικοινωνία του καταρτιζόμενου με τον διδάσκοντα γίνεται μέσω forum στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και μέσω τηλεφώνου.

 

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ Δημόσιου Πανεπιστημίου.

 

 

Θεματικές Ενότητες

 1. Η προσφυγική κρίση και τα χαρακτηριστικά των προσφύγων
 2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ανθρώπινα Δικαιώματα
 3. Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Δ/Ξ) Α’ μέρος
 4. Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας Β’ μέρος
 5. Διδακτικές στρατηγικές για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δ/Ξ γλώσσας Γ’ μέρος
 6. Σχεδιασμός και υλοποίηση διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 7. Ισότητα ευκαιριών – Δυναμική της πολυπολιτισμικής τάξης
 8. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική – ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας
 9. Εναλλακτικοί τρόποι διαπολιτισμικής επικοινωνίας – τέχνες

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Γιώργος Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

 

Όροι Συμμετοχής – Υποχρεώσεις Καταρτιζομένων

 1. Αποπληρωμή του συνόλου του κόστους συμμετοχής
 2. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού
 3. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών
 4. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης εκπαιδευτών
 5. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης τις τρεις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του, το ΚΕΚ ΠΠ παρακρατά ακυρωτικό τέλος 25% του συνολικού κόστους συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσης μετά το πέρας των τριών εβδομάδων το ΚΕΚ δικαιούται παρακράτησης του συνολικού ποσού του προγράμματος.

 

Ενέργειες Συμμετοχής

 1. Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής
 2. Καταβάλλετε την πρώτη δόση 200 €
 3. Ακολούθως στείλτε μας ηλεκτρονικά τα στοιχεία της κατάθεσης (π.χ. τράπεζα, υποκατάστημα, ημερομηνία, κωδικός συναλλαγής) ή αντίγραφο (φωτογραφία) της απόδειξης